Connection SendUnmanagedBytes Method NetworkComms.Net Help
Send bytes on an unmanaged connection

Namespace: NetworkCommsDotNet.Connections
Assembly: NetworkCommsDotNet (in NetworkCommsDotNet.dll) Version: 3.0.0.0 (3.0.0.0)
Syntax

public void SendUnmanagedBytes(
	byte[] bytesToSend
)

Parameters

bytesToSend
Type:  OnlineSystem Byte 
The bytes to send
See Also